Kancelaria Radcy Prawnego - Rafał Bułka

Porady prawne i obsługa Klientów Indywidualnych

Oferujemy specjalistyczną pomoc prawną: porady prawne, opinie prawne, projekty umów, pisma urzędowe i procesowe oraz prowadzenie sporów przed sądami wszystkich instancji. Naszym Klientom zapewniamy wsparcie w rozwiązywaniu problemów prawnych życia codziennego, w tym w szczególności dotyczących rodziny, zdrowia, majątku i pracy.

Obsługa prawna firm

Oferujemy kompleksową obsługę prawną polegającą m.in. na zapobieganiu i rozwiązywaniu problemów związanych z bieżącym funkcjonowaniem Firm. Usługi wykonywane są w ramach doraźnych zleceń lub stałej obsługi prawnej. Naszym Klientom zapewniamy skuteczność w działaniu oraz przejrzyste zasady wynagradzania.

Prawo cywilne i gospodarcze

 • Udzielanie porad prawnych
 • przygotowywanie opinii prawnych i projektów umów,
 • pomoc w negocjowaniu kontraktów w kraju i za granicą,
 • reprezentacja procesowa przed wszystkimi sądami,
 • zastępstwo procesowe w postępowaniu egzekucyjnym,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu odszkodowań wynikających m.in. z takich zdarzeń jak wypadki komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy w sztuce medycznej, czyny niedozwolone oraz odszkodowań na podstawie umów ubezpieczeń,
 • prowadzenie spraw z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji,

Prawo spółek

 • Doradztwo w wyborze formy prawnej prowadzonego przedsiębiorstwa,
 • pomoc w tworzeniu, łączeniu, przekształcaniu oraz likwidacji spółek, ich oddziałów i przedstawicielstw,
 • sporządzanie wniosków do Krajowego Rejestru Sądowego, opracowywanie umów i statutów, regulaminów spółek prawa handlowego,
 • przygotowywanie projektów umów pomiędzy wspólnikami/ akcjonariuszami,
 • reprezentowanie wspólników/akcjonariuszy na zgromadzeniach,
 • pełna obsługa zgromadzeń wspólników i walnych zgromadzeń akcjonariuszy,
 • przygotowywanie dokumentacji związanej z posiedzeniami organów spółek,
 • przygotowywanie projektów kontraktów menedżerskich.

Prawo karne

 • Obrona w postępowaniu karnym,
 • reprezentacja pokrzywdzonego w postępowaniu karnym,
 • wnoszenie prywatnych aktów oskarżenia oraz reprezentowanie oskarżyciela prywatnego,
 • wnoszenie subsydiarnych aktów oskarżenia,
 • reprezentacja skazanego w postępowaniu wykonawczym - wnioski : o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności, o przerwę w wykonaniu kary pozbawienia wolności.

Prawo rodzinne

 • Reprezentacja w postępowaniu o unieważnienie małżeństwa, separację lub rozwód,
 • zastępstwo procesowe w sprawach o podział majątku,
 • prowadzenie spraw alimentacyjnych,
 • reprezentacja w sprawach o pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie i przywrócenie władzy rodzicielskiej,
 • reprezentacja w sprawach o przysposobienie, reprezentacja w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie pochodzenia dziecka,
 • reprezentacja w sprawach o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczających - zwykły zarząd majątkiem małoletniego dziecka lub współmałżonka.

Prawo spadkowe

 • Pomoc prawna w ustalaniu kręgu spadkobierców ustawowych, sporządzaniu testamentów,
 • reprezentacja w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku,
 • ustalanie zakresu odpowiedzialności za długi spadkowe,
 • roszczenia o zachowek oraz roszczenia zapisobiorców,
 • sprawy o uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia.